Ochrona osób i mienia w Warszawie

Pracownicy ochrony fizycznej Agencji Wdrażania Systemów Bezpieczeństwa Hektor dzięki stałej obecności w strzeżonym obiekcie zapobiegają wszelkim próbom kradzieży, włamania oraz dewastacji obszarów zewnętrznych. Czuwają nad bezpieczeństwem osób i mienia, wykonują czynności związane z kontrolą ruchu osobowego oraz towarów, ochrona wewnętrzna i zewnętrzna obiektu ogranicza ryzyko wystąpienia szkód wynikłych z przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu. System ochrony każdorazowo opracowywany jest na podstawie analizy potrzeb i potencjalnych zagrożeń, które uwzględniają specyfikę działalności klienta. Jeszcze przed przystąpieniem do realizacji usługi dokonujemy audytu obecnego poziomu bezpieczeństwa obiektu. Na jego podstawie koordynator obiektu wykonuje szczegółowy plan ochrony fizycznej przedstawiający algorytmy reagowania w sytuacjach odbiegających od norm codziennego funkcjonowania obiektu.

W zakresie klasycznej ochrony fizycznej stawiamy do dyspozycji naszych Klientów sprawdzonych, przeszkolonych pracowników standardowo wyposażonych w środki łączności bezprzewodowej, umundurowanych, zaopatrzonych w legitymacje ze zdjęciem, kontrolowanych przez elektroniczny system wymuszający zgodny z planem sposób pełnienia służby. Każdy pracownik Agencji Wdrażania Systemów Bezpieczeństwa Hektor w przypadku zaistnienia w obszarze chronionego obiektu jakiejkolwiek sytuacji nadzwyczajnej posiada możliwość wezwania zmotoryzowanej grupy interwencyjnej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W OCHRONIE OBIEKTÓW KONFERENCYJNO – BIUROWYCH

 

ochrona budynków biurowych
Ilmet
koszykowa 54

 

Ponadto realizujemy zadania z zakresu ochrony fizycznej obiektów o charakterze:

 

  • przemysłowym i magazynowym

 

  • mieszkalnym (osiedla mieszkaniowe, rezydencje)

 

  • handlowym i użyteczności publicznej